Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o. pre uzatváranie
zmlúv o poskytovaní finančnej služby na diaľku   

(ďalej len „VOP“)

 

Článok I

 Úvodné ustanovenia

 1. Spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o., so sídlom Valova 38, 921 01 Piešťany, IČO: 34 107 061, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 529/T (ďalej len „Respect Slovakia“) vykonáva finančné sprostredkovanie, vrátane finančného sprostredkovania na diaľku v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“) a je zapísaná ako samostatný finančný agent v registri vedenom Národnou bankou Slovenska v podregistri poistenia alebo zaistenia; v podregistri poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľskýchúverov; v podregistri prijímania vkladov; v podregistri starobného dôchodkového sporenia a v podregisti doplnkového dôchodkového sporenia pod registračným číslom 34938.
 2. Spoločnosť Respect Slovakia vykonáva finančné sprostredkovanie na diaľku prostredníctvom spoločnosti Respect direct s. r. o., so sídlom: Valova 38, 921 01 Piešťany, IČO: 54 994 535, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 52761/T (ďalej len „Respect direct“), ktorá vykonáva finančné sprostredkovanie v zmysle zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a je zapísaná ako podriadený finančný agent v registri vedenom Národnou bankou Slovenska v podregistri poistenia alebo zaistenia pod registračným číslom 270374.
 3. Register Národnej banky Slovenska je verejne prístupný na internetovej stránke Národnej banky Slovenska: https://regfap.nbs.sk/search.php.

 

Článok II

Výklad pojmov

 1. Zmluvou na diaľku sa rozumie poistná zmluva medzi poisťovňou a klientom uzatvorená výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie.
 2. Používateľ je osoba, ktorá vo svojom mene alebo v mene právnickej osoby, ktorú zastupuje, otvorí webovú stránku spoločnosti Respect Slovakia a ktorá následne prejaví alebo neprejaví záujem o sprostredkovanie finančnej služby.
 3. Dodávateľom sa rozumie osoba, ktorá je v rámci svojho podnikania zmluvným poskytovateľom poistných služieb prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie
  na základe zmluvy na diaľku. Dodávateľom sa rozumie poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu, zahraničná poisťovňa a ich pobočky (ďalej spolu aj ako „poisťovňa“).
 4. Finančnou službou sa rozumie služba poskytovaná poisťovňou.
 5. Sprostredkovateľom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je podľa osobitného zákona oprávnená vykonávať činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca o uzavretie poistnej zmluvy na diaľku, mal príležitosť takú poistnú zmluvu uzavrieť. Sprostredkovateľom sa rozumie samostatný finančný agent – spoločnosť Respect Slovakia, prípadne podriadený finančný agent spolupracujúci so spoločnosťou Respect Slovakia. 
 6. Webovou stránkou sa rozumie webová stránka spoločnosti Respect Slovakia s doménou XXXXXXXXXXXXX.
 7. Prevádzkovateľom sa rozumie prevádzkovateľ alebo poskytovateľ prostriedku diaľkovej komunikácie, ktorý v rámci svojho podnikania sprístupňuje jeden alebo viacero prostriedkov diaľkovej komunikácie na použitie dodávateľovi. Prevádzkovateľa webovej stránky predstavuje spoločnosť Respect Slovakia.
 8. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorej sa výlučne na osobnú spotrebu poskytujú poistné služby na základe poistnej zmluvy na diaľku a ktorá pri jej uzavieraní
  a plnení nekoná v rámci svojho zamestnania, povolania alebo podnikania.
 9. Potenciálnym klientom sa rozumie osoba, ktorej bola predložená ponuka alebo výzva na účely poskytovania finančného sprostredkovania.
 10. Klientom sa rozumie osoba, ktorej je spoločnosťou Respect Slovakia poskytované finančné sprostredkovanie.
 11. Prostriedkom diaľkovej komunikácie sa rozumie prostriedok, ktorý bez súčasného fyzického kontaktu poisťovne a klienta, resp. potenciálneho klienta možno použiť pri poskytovaní poistnej služby na diaľku – najmä elektronická pošta, telefón, adresný list, ponukový katalóg, online stretnutie a pod.
 12. Zmluvou o poskytnutí finančnej služby sa rozumie poistná zmluva medzi klientom a poisťovňou, na základe ktorej poisťovňa poskytuje klientovi finančnú službu.
 13. Trvanlivým médiom sa rozumie nástroj alebo technický prostriedok, ktorý umožňuje potenciálnemu klient alebo klientovi, uchovať jemu adresovanú informáciu spôsobom umožňujúcim použitie tejto informácie v budúcnosti na účely, ktoré plní táto informácia, a umožňujúcim nezmenené reprodukovanie uloženej informácie, najmä technický nosič informácií.

 

Článok III

Rozsah aplikácie VOP, inej dokumentácie a príslušných právnych predpisov

 1. Na používanie webovej stránky spoločnosti Respect Slovakia, ako aj na akýkoľvek právny vzťah, ktorý medzi potenciálnym klientom alebo klientom a spoločnosťou Respect Slovakia môže vzniknúť pri poskytovaní finančného sprostredkovania sa vzťahujú tieto VOP, iná dokumentácia nachádzajúca sa na webovej stránke spoločnosti Respect Slovakia alebo zasielaná na email uvedený potenciálnym klientom alebo klientom, ako aj príslušné právne predpisy.
 2. Prihlásením sa na webovú stránku spoločnosti Respect Slovakia vyjadruje používateľ svoj súhlas s týmito VOP. Ak používateľ s týmito VOP nesúhlasí je povinný webovú stránku spoločnosti Respect Slovakia bezodkladne opustiť.
 3. Sprostredkovanie a uzatvorenie poistnej zmluvy sa riadi týmito VOP, inou dokumentáciou, inými podmienkami osobitne písomne dojednanými medzi potenciálnym klientom alebo klientom a spoločnosťou Respect Slovakia, ustanoveniami zákona o finančnom sprostredkovaní, ustanoveniami zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku“)
  a ustanoveniami ďalších príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky a príslušných právnych predpisov práva Európskej únie.
 4. Poistná zmluva sa ďalej riadi aj poistnými a inými podmienkami poisťovne,
  s ktorou má potenciálny klient alebo klient záujem poistnú zmluvu uzavrieť alebo
  s ktorou ju uzavrel.
 5. Ak to ustanovenie týchto VOP svojou povahou vyslovene nevylučuje, všetky ustanovenia týkajúce sa klienta sa v plnom rozsahu alebo primerane podľa ich povahy vzťahujú aj na používateľa a potenciálneho klienta, a naopak.

 

Článok IV

Podmienky používania webovej stránky Respect Slovakia

 1. Spoločnosť Respect Slovakia si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť, doplniť alebo odstrániť akúkoľvek časť obsahu webovej stránky. Spoločnosť Respect Slovakia si vyhradzuje právo komukoľvek odmietnuť alebo obmedziť prístup na webovú stránku, a to bez udania dôvodu.
 2. Použitie webovej stránky v rozpore s týmito VOP je neoprávneným zásahom do práv spoločnosti Respect Slovakia a súčasne môže byť neoprávneným zásahom do práv subjektov, ktorých údaje, diela a iné nehmotné statky sú súčasťou obsahu webovej stránky.
 3. Používanie webovej stránky alebo jej častí pre inú než osobnú potrebu, najmä ich ďalšie používanie formou šírenia, kopírovania, ďalšieho spracovania alebo úpravy
  či ďalšieho rozmnožovania je zakázané. Akékoľvek zásahy do technického charakteru alebo obsahu webovej stránky používateľmi sú zakázané.
 4. Obsah webovej stránky má informatívny a nezáväzný charakter. Obsah webovej stránky bol získaný zo zdrojov, ktoré spoločnosť Respect Slovakia považuje za spoľahlivé.
 5. Obsah webovej stránky je priebežne aktualizovaný a upravovaný. Každý používateľ používa webovú stránku na vlastné riziko a zodpovednosť. Spoločnosť Respect Slovakia nezodpovedá za zlyhanie či nemožnosť pripojenia sa k webovej stránke.
 6. Spoločnosť Respect Slovakia nezodpovedá ani neručí za záväzky tretích osôb, ktorých ponuky sú vo forme reklamy, inzercie či inak uvedené na webovej stránke. Spoločnosť Respect Slovakia nezodpovedá za pravdivosť, obsah a formu cudzích internetových stránok, ktoré sú dostupné prostredníctvom webovej stránky. Spoločnosť Respect Slovakia neprešetruje, neoveruje ani nemonitoruje obsah takýchto cudzích internetových stránok. Spoločnosť Respect Slovakia nie je, ani sa nestane účastníkom žiadnych právnych vzťahov, ktoré používateľ vytvorí s takýmito tretími osobami.
 7. Spoločnosť Respect Slovakia nezodpovedá ak pri návšteve webovej stránky používateľom bol počítač používateľa nainfikovaný vírusom, trójskym koňom, alebo iným potenciálne nebezpečným obsahom.
 8. Spoločnosť Respect Slovakia je v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej len „Autorský zákon“) osobou oprávnenou vykonávať všetky majetkové práva k webovej stránke, predovšetkým šíriť obsah webovej stránky
  a udeľovať súhlas na jej použitie. Spoločnosti Respect Slovakia prináležia všetky autorské práva k obsahu webovej stránka, ktorý Spoločnosť Respect Slovakia umiestňuje
  na webovej stránke, vrátane textu, dizajnu webovej stránky, technických náčrtov, grafiky, všetkých zobrazení na webovej stránke, ako aj k výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na webovej stránke.
 9. Text na webovej stránke môže byť v niektorých prípadoch dostupný v inom
  ako slovenskom jazyku. Text môže byť preložený prekladateľom alebo iba softvérom počítača bez ľudského zásahu alebo kontroly. Spoločnosť Respect Slovakia nezodpovedá za správnosť alebo úplnosť takéhoto prekladu, ani neposkytuje žiadnu záruku na preklady cudzojazyčných textov bez ohľadu na to, či preklad bol urobený prekladateľom alebo automaticky vygenerovaný počítačom.
 10. Samotný prístup na webovú stránku nevyžaduje poskytnutie osobných údajov. Podmienky spracovania osobných údajov sa riadia Politikou ochrany osobných údajov
  v spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o., ktorá je dostupná na webovej stránke. Tieto VOP neobsahujú informácie o spracovaní osobných údajov. Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete TU[F1] .

 

Článok V

Zverejňovanie informácií a ich aktualizácia

 1. Za účelom vykonávania finančného sprostredkovania zverejňuje spoločnosť Respect Slovakia na svojej webovej stránke konkrétne informácie alebo sa tieto informácie vygenerujú po vyplnení údajov podľa štádia uzatváranie poistnej zmluvy. Spoločnosť maximalizuje úsilie na včasnú aktualizáciu všetkých informácií uvedených na webovej stránke spoločnosti Respect Slovakia, s prihliadnutím na časové a technické možnosti ich aktualizácie. 
 2. Zverejnenie a aktualizácia jednotlivých informácií konkrétnych poistných zmlúv
  sú priamo závislé od ich oznámenia spoločnosti Respect Slovakia poisťovňou. V prípade zmien zmluvných podmienok alebo sadzieb, o ktorých spoločnosť Respect Slovakia nebola včas zo strany poisťovne informovaná nedochádza k prechodu zodpovednosti z poisťovne na spoločnosť Respect Slovakia.
 3. V prípade nesprávne uvedenej sadzby v ponuke na poskytnutie finančnej služby alebo v poistnej zmluve si spoločnosť Respect Slovakia alebo poisťovňa vyhradzujú právo klienta informovať a požadovať úpravu sadzby na správnu hodnotu podľa príslušného sadzobníka poisťovne. Ak nastane skutočnosť, že klient s úpravou sadzby nebude súhlasiť, spoločnosť Respect Slovakia alebo poisťovňa uplatní postup na základe zmluvných podmienok a právneho poriadku Slovenskej republiky, vrátane možnosti odvolania ponuky alebo ukončenia poistnej zmluvy.
 4. Potenciálny klient alebo klient sú povinní podrobne sa oboznámiť s podmienkami ponuky na poskytnutie finančnej služby, vrátane preštudovania návrhu poistnej zmluvy
  a všetkých dokumentov, ktoré sú súčasťou ponuky alebo návrhu poistnej zmluvy.
  V prípade, ak potenciálny klient alebo klient nerozumie akejkoľvek informácii v uvedených dokumentoch, môže kedykoľvek požiadať spoločnosť Respect Slovakia o vysvetlenie.  
 5. Potenciálny klient alebo klient berie na vedomie, že uzatvorením poistnej zmluvy mu vznikajú práva a povinnosti z nej vyplývajúce.

 

Článok VI

Poskytovanie údajov a informácií

 1. Používateľ alebo potenciálny klient alebo klient sú povinní poskytnúť spoločnosti Respect Slovakia pravdivé a úplné údaje a informácie, a to bez ohľadu na formu alebo spôsob ich poskytnutia. Používateľ alebo potenciálny klient alebo klient nesmú zamlčať žiadnu skutočnosť majúcu vplyv na sprostredkovanie a/alebo uzatvorenie poistnej zmluvy.
 2. Ak používateľ alebo potenciálny klient alebo klient uvedú akékoľvek nepravdivé, nesprávne, neúplné údaje alebo informácie alebo ak zamlčia akékoľvek skutočnosti majúce vplyv na sprostredkovanie a/alebo uzavretie poistnej zmluvy, nesú tým všetku právnu
  a finančnú zodpovednosť za škody a následky tým spôsobené či už sebe, ako aj spoločnosti Respect Slovakia alebo príslušnej poisťovni alebo tretej osobe.

 

Článok VII

Sprostredkovanie a uzavretie poistnej zmluvy prostredníctvom
diaľkovej komunikácie

 1. Používateľ alebo potenciálny klient alebo klient má možnosť využiť uzavretie poistnej zmluvy prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, a to predovšetkým prostredníctvom webovej stránky spoločnosti Respect Slovakia.  
 2. V prípade využitia možnosti uzavrieť poistnú zmluvu prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bude potenciálnemu klientovi na základe vyplnenia a odoslania údajov v príslušnom formulári, vygenerovania finančných služieb a ich podmienok
  a následného výberu konkrétnej finančnej služby potenciálnym klientom, doručený elektronicky návrh na uzavretie konkrétnej poistnej zmluvy, a to vrátane poistných podmienok a/alebo iných dokumentov s ňou súvisiacich.
 3. Návrh poistnej zmluvy je návrhom na uzatvorenie poistnej zmluvy poisťovne,
  nie spoločnosti Respect Slovakia.
 4. V zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“), poistných podmienok a/alebo iných zmluvných dojednaní príslušnej poisťovne sa poistná zmluva stáva platne uzatvorenou a účinnou až okamihom zaplatenia a pripísania poistného
  na bankový účet príslušnej poisťovne; poisťovňa môže určiť ďalšie podmienky.
 5. Návrh poistnej zmluvy sa stane neplatným v prípade, ak platba poistného nie je zaplatená a pripísaná na účet príslušnej poisťovne v lehote podľa návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy odo dňa doručenia návrhu poistnej zmluvy potenciálnemu klientovi.
 6. Potenciálny klient je povinný oboznámiť sa pred uzatvorením poistnej zmluvy
  s podmienkami pre uzatváranie zmlúv na diaľku, ktoré sú stanovené zákonom o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku, ako aj zákonom o finančnom sprostredkovaní a s dokumentami „Základné informácie pre klienta podľa ust. § 33 a nasl. zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“ a „Informácie pre klienta v zmysle zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“, ktoré sa nachádzajú na webovej stránke spoločnosti Respect Slovakia. V prípade, že potenciálny klient s niektorými podmienkami nesúhlasí alebo im nerozumie, je povinný obrátiť sa
  na spoločnosť Respect Slovakia so žiadosťou o vysvetlenie.
 7. Pred uzatvorením poistnej zmluvy, t. j. zaplatením poistného sú potenciálny klient alebo klient povinní si doručený návrh poistnej zmluvy, vrátane poistných podmienok
  a iných príslušných dokumentov, ešte raz riadne a pozorne prečítať a overiť a skontrolovať si všetky údaje v nich obsiahnuté.

 

Článok VIII

Obhliadka veci

 1. V prípade, ak je to nevyhnutné na uzavretie poistnej zmluvy, potenciálny klient alebo klient sú povinní spoločnosti Respect Slovakia alebo podriadenému finančnému agentovi alebo partnerovi poskytnúť potrebnú súčinnosť na zistenie stavu veci.

 

Článok IX

Úhrada platieb alebo iného finančného plnenia vyplývajúceho

z finančnej služby poskytnutej poisťovňou

 1. Ak nie je inde vyslovene uvedené inak, klient neuhrádza spoločnosti Respect Slovakia žiadne platby alebo iné finančné plnenia týkajúce sa sprostredkovania finančnej služby, ako ani žiadne platby, poistné alebo iné finančné plnenia založené a vyplývajúce
  z príslušnej poistnej zmluvy.
 2. Všetky platby, poistné alebo iné dohodnuté finančné plnenia je klient povinný uhrádzať v súlade s poistnou zmluvou konkrétnej poisťovni, s ktorou poistnú zmluvu uzatvoril na základe finančného sprostredkovania spoločnosťou Respect Slovakia.
 3. Žiaden zamestnanec ani podriadený finančný agent spoločnosti Respect Slovakia nie je oprávnený prijať od klienta akékoľvek platby alebo iné finančné plnenia týkajúce sa sprostredkovania finančnej služby alebo akékoľvek platby alebo iné finančné plnenia založené a vyplývajúce z príslušnej poistnej zmluvy.

 

Článok X

Zrušenie návrhu zmluvy na diaľku a odstúpenie od zmluvy na diaľku

 1. Potenciálny klient je oprávnený požiadať o zrušenie návrhu zmluvy na diaľku
  do okamihu jeho prijatia, a to telefonicky na telefónnom čísle: +421 950 105 037 alebo
  e-mailom na e-mailovej adrese: info@respect-direct.sk.
 2. Klient je oprávnený v súlade s poistnou zmluvou, na ňu nadväzujúcimi poistnými podmienkami poisťovne a/alebo akýmikoľvek inými platnými dojednaniami a v súlade
  so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku, OZ a inými príslušnými právnymi predpismi od poistnej zmluvy odstúpiť.
 3. Klient je oprávnený bez uvedenia dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní od uzavretia poistnej zmluvy odstúpiť od poistnej zmluvy bez zaplatenia zmluvnej pokuty (§ 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku). Bližšie informácie a vzor formuláru na odstúpenie nájdete na stránke: XXXXXXXX.
 4. Klient je povinný v prípade odstúpenia od poistnej zmluvy zaplatiť za poistnú zmluvu poistné vo výške skutočne poskytnutej poistnej ochrany zo strany poisťovne. Presnú výšku poistného do dňa odstúpenia od poistnej zmluvy určí poisťovňa pri ukončení poistnej zmluvy na základe odstúpenia od poistnej zmluvy zo strany klienta (§ 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku). Poisťovňa môže určiť odchylné dojednania.
 5. Právo na odstúpenie od poistnej zmluvy sa nevzťahuje na poistnú zmluvu o poistení cestujúcich a poistení batožiny a na poistnú zmluvu uzavretú na dobu kratšiu ako jeden mesiac. Poisťovňa môže určiť odchylné dojednania.
 6. Klient je povinný oboznámiť sa s podmienkami odstúpenia od poistnej zmluvy
  pred jej uzatvorením a znáša všetky následky porušenia tejto povinnosti.

Článok XI

Záverečné ustanovenia

 1. Ak sa dôvod neplatnosti týchto VOP vzťahuje len na niektorú časť, je neplatnou
  iba táto časť, pokiaľ z povahy právneho vzťahu medzi spoločnosťou Respect Slovakia a potencionálnym klientom alebo klientom nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť
  od ostatného obsahu.
 2. V prípade potreby doplnenia ďalších informácií v súvislosti s výkonom finančného sprostredkovania alebo poskytovania finančných služieb na diaľku vo vzťahu                             na uzatvorenú poistnú zmluvu prosím kontaktujte spoločnosť Respect Slovakia alebo spoločnosť Respect Direct a to telefonicky na telefónnom čísle: +421 950 105 037 alebo e-mailom na e-mailovej adrese: info@respect-direct.sk.
 3. Tieto VOP sú platné a účinné od XX.XX.XXXX. Spoločnosť Respect Slovakia si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť, doplniť alebo nahradiť novým znením VOP, a to ich zverejnením na webovej stránke spoločnosti Respect Slovakia.


 

 Politika ochrany osobných údajov.

 

Informácie pre klienta v zmysle zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku

Základné informácie pre klienta podľa ust. § 33 a nasl. zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve