Informácie pre klienta v zmysle zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku

 

pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku“)

 

 

Samostatný finančný agent:

Respect Slovakia, s.r.o.,

so sídlom Valova 38, 921 01 Piešťany, IČO: 34 107 061,

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 529/T

(ďalej len „Respect Slovakia“)

 

zastúpený podriadeným finančným agentom:

Respect direct s. r. o.

so sídlom: Valova 38, 921 01 Piešťany, IČO: 54 994 535,

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 52761/T

(ďalej len „Respect direct“)

 

oznamuje klientovi nasledovné informácie

v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku:

 

Zmluvou na diaľku sa rozumie poistná zmluva medzi poisťovňou a spotrebiteľom uzatvorená výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie.

 

Dodávateľom sa rozumie osoba, ktorá je v rámci svojho podnikania zmluvným poskytovateľom poistných služieb prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie
na základe zmluvy na diaľku. Dodávateľom sa rozumie poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu, zahraničná poisťovňa a ich pobočky (ďalej spolu aj ako „poisťovňa“).

 

Sprostredkovateľom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je podľa osobitného zákona oprávnená vykonávať činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca
o uzavretie poistnej zmluvy na diaľku, ktorý je spotrebiteľom, mal príležitosť takú poistnú zmluvu uzavrieť. Sprostredkovateľom sa rozumie finančný agent – spoločnosť Respect Slovakia, zastúpený podriadeným finančným agentom.  

 

Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorej sa výlučne na osobnú spotrebu poskytujú poistné služby na základe poistnej zmluvy na diaľku a ktorá pri jej uzavieraní a plnení nekoná v rámci svojho zamestnania, povolania alebo podnikania.

 

Prostriedkom diaľkovej komunikácie sa rozumie prostriedok, ktorý bez súčasného fyzického kontaktu poisťovne a spotrebiteľa možno použiť pri poskytovaní poistnej služby na diaľku – najmä elektronická pošta, telefón, adresný list, ponukový katalóg, online stretnutie a pod.

 

Tieto informácie doplňujú informácie poskytované klientovi v zmysle Základných informácií pre klienta podľa ust. § 33 a nasl. zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (príloha č. 6 k OS 5/2023.1 – 270374), Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o. pre uzatváranie zmlúv o poskytovaní finančnej služby na diaľku (príloha č. 38 k OS 5/2023.1 – 34938), ako aj informácie poskytované priamo
zo strany poisťovne prostredníctvom poistnej zmluvy, súvisiacej dokumentácie
a Informácií pre spotrebiteľa pred uzatvorením poistnej zmluvy na diaľku.

 

  1. informácie o POISŤOVNI:

 

1.1  obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a označenie registrového súdu poisťovne; ak ide o poisťovňu z iného členského štátu, označenie verejného zoznamu alebo registra, do ktorého sa zapisujú údaje týkajúce sa podnikateľov
v štáte, v ktorom má táto poisťovňa sídlo a identifikačné číslo, pod ktorým je
v tomto verejnom zozname alebo registri táto poisťovňa zapísaná:

 

Informácie o poisťovni sú uvedené v Informáciách pre spotrebiteľa pred uzatvorením poistnej zmluvy na diaľku, ktoré boli klientovi poskytnuté priamo zo strany poisťovne.

 

1.2.  kontaktné adresy pre kontakt s poisťovňou:

 Kontaktné údaje priamo na poisťovňu sú uvedené v Informáciách pre spotrebiteľa
pred uzatvorením poistnej zmluvy na diaľku a v poistnej zmluve, ktoré boli klientovi poskytnuté priamo zo strany poisťovne.

Komunikáciu s poisťovňou zabezpečuje spoločnosť Respect direct, ktorej kontaktné údaje nájdete na webovej stránke www.respect-direct.sk alebo XXXXXXXX.

 

Prípadne môžete kontaktovať spoločnosť Respect direct na:

  • číslo: +421 950 105 037 alebo
  • e-mail: info@respect-direct.sk

 

1.3.1. predmet podnikania / činnosti poisťovne vo vzťahu na poistnú zmluvu:

Výkon poisťovacej činnosti v zmysle zákona 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri poisťovni z iného členského štátu výkon poisťovacej činnosti v zmysle príslušných právnych predpisov domovského členského štátu.

 

1.3.2 predmet podnikania / činnosti finančného agenta vo vzťahu na poistnú zmluvu:

Výkon finančného sprostredkovania v sektore poistenie alebo zaistenia v zmysle zákona
č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

1.4. názov a sídlo príslušného orgánu dohľadu na činnosťou poisťovne:

 

Dohľad nad činnosťou poisťovne so sídlom na území Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“) vykonáva Národná banka Slovenska.

 

Dohľad nad činnosťou poisťovne so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie vykonáva v zmysle príslušných právnych predpisov orgán dohľadu tohto domovského členského štátu; obmedzenú časť dohľadu týkajúcu sa poskytovanie služieb vo vzťahu na územie Slovenskej republiky môže v presne stanovených prípadoch realizovať tiež Národná banka Slovenska a to v rozsahu a podľa podmienok zákona o poisťovníctve.

 

2. informácie o poistnej zmluvE:

 

2.1. charakteristika poskytovanej poistnej zmluvy:

 

Informácie o charakteristike poskytovanej poistnej zmluvy sú uvedené najmä v nasledovných dokumentoch:

  • bod 5 Základných informácií pre klienta podľa ust. § 33 a nasl. zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (príloha č. 6 k OS 5/2023.1 – 270374);
  • Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o. pre uzatváranie zmlúv o poskytovaní finančnej služby na diaľku (príloha č. 38 k OS 5/2023.1 – 34938);
  • Informačný dokument o poistnom produkte (IPID), predložený klientovi.

 

2.2. celková výška odplaty (poistného) za poistnú zmluvu vrátane všetkých poplatkov, výdavkov a daní platených spotrebiteľom prostredníctvom poisťovne; ak nemožno určiť presnú výšku odplaty (poistného) za poistnú zmluvu, poisťovňa je povinná uviesť základ na jej výpočet tak, aby bolo možné overenie jej výšky spotrebiteľom:

Výška odplaty za poistnú zmluvu, t. j. poistné, je uvedená v bode 10 Záznamu, ako aj v samotnej poistnej zmluve.

Zaplateniu poistného pri poistnej zmluve prosím venujte zvýšenú pozornosť – bližší postup platenia poistného je uvedený v e-maile, ktorý Vám bol zaslaný spolu s poistnou zmluvou.

V prípade, že to všeobecné poistné podmienky poistnej zmluvy umožňujú, je poisťovňa oprávnená v budúcich rokoch meniť podľa presne stanových podmienok výšku poistného plateného klientom.

 

Klient prostredníctvom poistnej zmluvy neplatí žiadne iné poplatky, výdavky alebo dane spojené s poistnou zmluvou.

 

2.3. upozornenia na riziká, ak ponúkaná poistná zmluva je spojená s nástrojmi zahŕňajúcimi riziká súvisiace s ich špecifickými črtami alebo činnosťami, ktoré sa majú vykonať alebo ktorých cena je závislá od zmien na finančných trhoch,
na ktoré poisťovňa nemá vplyv, a upozornenie, že doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov:

 

Uzatvorená poistná zmluva nie je spojená s typom rizík súvisiacich so špecifickými črtami a činnosťami, ktoré sa majú vykonať alebo ktorých cena je závislá od zmien na finančných trhoch, na ktoré poisťovňa nemá vplyv.

 

2.4. informácie o daniach a iných poplatkoch, ktoré nie sú uhrádzané prostredníctvom poisťovne alebo ňou nie sú vyberané:

 

Poisťovňa hradí všetky dane a iné poplatky súvisiace s uzatvorenou poistnou zmluvou.

 

2.5. doba platnosti poskytnutých údajov:

Doba platnosti poskytovaných údajov pre finančného agenta je 10 rokov odo dňa uzatvorenia poistnej zmluvy.

Dobu platnosti poskytovaných údajov pre poisťovňu určuje samotná poisťovňa a môže sa líšiť v závislosti od rozsahu služieb, ktoré budú klientovi zo strany poisťovne poskytované.

 

2.6. informácie o platobných podmienkach a spôsobe vykonania poistnej zmluvy (poistnej ochrany):

 

Informácie o platobných podmienkach a spôsobe vykonania platby sú uvedené v e-maile obsahujúcom informácie o poistnej zmluve, ako aj v samotnej poistnej zmluve.

 

Výška odplaty za poistnú zmluvu, t. j. poistné – je uvedená v bode 10 Záznamu, ako aj v samotnej poistnej zmluve.

 

Spôsobu zaplateniu poistného pri poistnej zmluve prosím venujte zvýšenú pozornosť – bližší postup platenia poistného je uvedený v e-maile, ktorý Vám bol zaslaný spolu s poistnou zmluvou.

 

V prípade, že to všeobecné poistné podmienky poistnej zmluvy umožňujú, je poisťovňa oprávnená v budúcich rokoch meniť podľa presne stanových podmienok výšku poistného plateného klientom, spravidla pri výročnom dátume poistnej zmluvy.

 

2.7. dodatočné náklady spotrebiteľa spojené s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie:

 

Spotrebiteľovi nie sú účtované žiadne dodatočné náklady spojené s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie.

 

3. ODSTÚPENIE OD POISTNEJ ZMLUVY

 3.1.    právo na odstúpenie od poistnej zmluvy podľa ust. § 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku vrátane doby jeho trvania,
o podmienkach na jeho uplatnenie, informácie o peňažnej sume, ktorú možno požadovať od spotrebiteľa podľa § 6 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa
pri finančných službách na diaľku, a o dôsledkoch neuplatnenia tohto práva alebo o neexistencii práva na odstúpenie od poistnej zmluvy:

 

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní od uzavretia poistnej zmluvy odstúpiť od poistnej zmluvy bez zaplatenia zmluvnej pokuty. Bližšie informácie a vzor formuláru na odstúpenie nájdete na stránke: XXXXXXXX.

 

Spotrebiteľ je povinný v prípade odstúpenia od zmluvy zaplatiť za poistnú zmluvu poistné vo výške skutočne poskytnutej poistnej ochrany zo strany poisťovne. Presná výška poistného do dňa odstúpenia od zmluvy určí poisťovňa pri ukončení poistnej zmluvy
na základe odstúpenia od poistnej zmluvy zo strany spotrebiteľa.

 

V prípade, že máte záujem o odstúpenie od poistnej zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní od uzavretia poistnej zmluvy a potrebujete pomôcť a poradiť,, prosím kontaktujte spoločnosť Respect direct – radi Vám pomôžeme.

 

Právo na odstúpenie od poistnej zmluvy sa nevzťahuje na poistnú zmluvu o poistení cestujúcich a poistení batožiny a na poistnú zmluvu uzavretú na dobu kratšiu ako jeden mesiac.

 

3.2.    minimálna doba platnosti poistnej zmluvy v prípade poistných služieb, ktoré sa majú poskytovať trvalo alebo opakovane:

 

Dobu platnosti poistnej zmluvy určujú Informácie pre spotrebiteľa pred uzatvorením poistnej zmluvy na diaľku a samotná poistná zmluva.

 

3.3.    možnosti predčasného alebo jednostranného skončenia poistnej zmluvy vrátane informácie o súvisiacich zmluvných pokutách:

 

Možnosti predčasného alebo jednostranného skončenia poistnej zmluvy upravuje priamo poistná zmluva alebo všeobecné poistné podmienky poistnej zmluvy a sú tiež uvedené v Informáciách pre spotrebiteľa pred uzatvorením poistnej zmluvy na diaľku, ktoré boli klientovi poskytnuté priamo zo strany poisťovne.

 

V súvislosti s ukončením poistnej zmluvy poisťovni nevznikajú žiadne nároky súvisiace
so zmluvnými pokutami.

 

V prípade, že máte záujem o ukončenie uzatvorenej poistnej zmluvy a potrebujete pomôcť a poradiť, prosím kontaktujte spoločnosť Respect direct – radi Vám pomôžeme.

 

3.4.    postup uplatnenia práva na odstúpenie od poistnej zmluvy vrátane adresy,  na ktorú sa má zaslať oznámenie o odstúpení:

 

V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od poistnej zmluvy je potrebné toto odstúpenie zaslať písomne na adresu sídla poisťovne.

 

Bližšie podmienky vo vzťahu na konkrétnu poisťovňu upravujú poistné podmienky poistnej zmluvy, môžu sa líšiť a sú tiež uvedené v Informáciách pre spotrebiteľa pred uzatvorením poistnej zmluvy na diaľku, ktoré boli klientovi poskytnuté priamo zo strany poisťovne.

 

V prípade, že máte záujem o uplatnenie práva na odstúpenie od poistne zmluvy a potrebujete pomôcť a poradiť, prosím kontaktujte spoločnosť Respect direct – radi Vám pomôžeme.   

 

3.5.    označenie štátu, ktorého právnym poriadkom sa poisťovňa riadi pri ponuke poistnej zmluvy (poistných služieb) spotrebiteľovi pred uzavretím poistnej zmluvy:

 

Poistná zmluva a výkon finančného sprostredkovania zo strany finančného agenta sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

3.6.    voľba práva a súdu podľa osobitného predpisu:

 

Poistná zmluva a výkon finančného sprostredkovania zo strany finančného agenta sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

 

V prípade súdneho sporu sa vecná a miesta príslušnosť súdu riadi zákonom
č. 160/2015 Z. z. Civilným sporovým poriadkom v znení neskorších predpisov.

 

Ak budete mať akékoľvek otázky súvisiace s voľbou práva a súdu vo vzťahu na poistnú zmluvy, prosím kontaktujte spoločnosť Respect direct – radi Vám pomôžeme.

 

4. spôsob vybavovania reklamácií a sťažností A možnosŤ mimosúdneho vybavenia sťažností

 

Informácie o spôsobe vybavovania reklamácií a sťažnosti vo vzťahu na poisťovňu sú uvedené v dokumentácii poskytnutej k poistnej zmluve zo strany poisťovne, ako aj
v Informáciách pre spotrebiteľa pred uzatvorením poistnej zmluvy na diaľku.

 

Informácie o spôsobe vybavovania reklamácií a sťažnosti vo vzťahu na finančného agenta nájdete v bode 9 Základných informácií pre klienta podľa ust. § 33 a nasl. zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (príloha č. 6 k OS 5/2023.1 – 270374) a Všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o.
pre uzatváranie zmlúv o poskytovaní finančnej služby na diaľku (príloha č. 38 k OS 5/2023.1 – 34938).  

 

Ak budete mať akékoľvek otázky vo vzťahu na reklamácie a sťažnosti súvisiace s poistnou zmluvou, prosím kontaktujte spoločnosť Respect direct – radi Vám pomôžeme.

 

5. ExistenciA iných garančných fondov alebo systémov náhrad, ako sú garančné fondy alebo systémy náhrad podľa osobitných zákonov

 

Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a ani poisťovňa vo vzťahu
na poistnú zmluvu nevytvára žiadny garančný fond alebo osobitné systémy náhrady.