Politika ochrany osobných údajov v spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o.

I.

Úvodné ustanovenia

 

Obchodná spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o,  so sídlom Valova 38, 921 01 Piešťany, IČO: 34 107 061, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 529/T (ďalej len „Respect Slovakia“ alebo „prevádzkovateľ“) vykonáva finančné sprostredkovanie v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 186/2009 Z.z.“).

Poslaním spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o. je poskytovať finančné sprostredkovanie na vysokej odbornej a profesionálne úrovni pre rôzne typy svojich klientov. Spoločnosť pritom dbá na dodržiavanie transparentných a nediskriminačných princípov výkonu svojej činnosti a rešpektuje požiadavky vyplývajúce z národnej i európskej legislatívy.

V rámci vykonávania finančného sprostredkovania v súlade s príslušnou legislatívou, dochádza zo strany spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o. k spracúvaní rôznorodých osobných údajov dotknutých osôb na presne stanovené účely.

Keďže ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov patrí medzi základné práva, spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. si kladie za cieľ chrániť osobné údaje fyzických osôb, ktoré spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Za účelom splnenia si svojej informačnej povinnosti, ako aj s cieľom uviesť dotknutým osobám ďalšie fakty o spracúvaní ich osobných údajov spoločnosťou Respect Slovakia, s.r.o, vydáva spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. tento dokument popisujúci politiku ochrany osobných údajov (ďalej aj ako „Politika ochrany osobných údajov“). Spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. transparentne zverejní Politiku ochrany osobných údajov na svojom webovom sídle tak, aby dotknuté osoby k nej mali jednoduchý                               a permanentný prístup.

 

II.

Základné pojmy

Termíny a skratky používané v texte tejto Politiky ochrany osobných údajov majú význam, ktorý im je priradený nižšie:

 • Nariadenie GDPR je Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov);
 • Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • Legislatíva o ochrane osobných údajov zahŕňa Nariadenie GDPR a Zákon o ochrane osobných údajov;
 • Spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. je obchodná spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o, so sídlom Valova 38, 921 01 Piešťany, IČO: 34 107 061, zapísaná                            v Obchodnom registri Okresného súdu Trnva, oddiel: Sa, vložka číslo: 529/T;
 • Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;
 • Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno Prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu. Na účely tejto Politiky ochrany osobných údajov sa spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. považuje za prevádzkovateľa, ak spracúva osobné údaje v zmysle predchádzajúcej vety;
 • Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. Na účely tejto Politiky ochrany osobných údajov sa za sprostredkovateľov považujú najmä podriadení finanční agenti spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o.;
 • Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa nepovažujú za príjemcov;
 • Spracúvanie je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami;
 • Obmedzenie spracúvania je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti;
 • Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom;
 • Pseudonymizácia je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe;
 • Informačný systém je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe;
 • Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle Dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka;
 • Porušenie ochrany osobných údajov je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie najmä k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim;
 • Tretia krajina je krajina, ktorá nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore;
 • Metodik na ochranu osobných údajov je pracovník spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o. písomne poverený výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov v danom informačnom systéme osobných údajov;
 • Zodpovedná osoba je zamestnancom spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o. alebo osobou, ktorá plní úlohy na základe zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej so spoločnosťou Respect Slovakia, s.r.o. Zodpovedná osoba dohliada na súlad spracúvania osobných údajov spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o. s Legislatívou o ochrane osobných údajov a plní ďalšie úlohy vymedzené touto legislatívou; 
 • Dozorný orgán je nezávislý orgán verejnej moci zriadený členským štátom podľa článku 51 Nariadenia GDPR; v Slovenskej republike sa za dozorný orgán považuje Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

III.

Bezpečnosť spracúvania

 V záujme ochrany práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. prijala primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť splnenie požiadaviek Legislatívy o ochrane osobných údajov. Spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. považuje bezpečnosť spracúvania osobných údajov za prioritnú a vynakladá permanentné úsilie na to, aby sa zamedzilo bezpečnostným incidentom, ktoré by mohli viesť k riziku pre práva a slobody fyzických osôb. Bezpečnosť spracúvania je pravidelne posudzovaná so zreteľom na najnovšie poznatky a charakter spracúvania osobných údajov.

Záujem o ochranu osobných údajov dotknutých osôb preukazuje aj získanie certifikátu na základe splnenia všetkých bezpečnostných požiadaviek normy ISO 9001 – Systém manažérstva kvality. S poukazom na dané si dovoľujeme zdôrazniť, že všetky osobné údaje, ktoré od dotknutej osoby získame, sú spracúvané s vysokou úrovňou organizačného a technologického zabezpečenia. Spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. pravidelne posudzuje a podľa možností aplikuje primerané záruky pre bezpečnosť osobných údajov, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo pseudonymizáciu.

Súlad spracúvania osobných údajov spoločnosťou Respect Slovakia, s.r.o. s Nariadením GDPR, ako aj ostatnými právnymi predpismi Únie, Zákonom o ochrane osobných údajov a s pravidlami spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o. monitoruje Metodik na ochranu osobných údajov a Zodpovedná osoba. Funkciou Zodpovednej osoby v spoločnosti Respect Slovakia je poverená: Ing. Janette Kuštánová – kontaktné údaje: j.kustanova@respect-slovakia.sk,

+ 421 905 249 263.

 

IV.

Zásady spracúvania

Spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. dôsledne rešpektuje zásady spracúvania osobných údajov dotknutých osôb a ich súkromie, pričom dbá na to, že osobné údaje musia byť najmä:

 1. spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne;
 2. získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely;
 3. primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie príslušného účelu spracúvania;
 4. správne a podľa potreby aktualizované;
 5. uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú;
 6. spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

Spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. získava spracúvané osobné údaje najmä priamo od tej – ktorej dotknutej osoby. Osobné údaje, ktoré spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. nezískala od dotknutej osoby, sú získavané najmä z verejne prístupných zdrojov a informácií (ako napríklad Katastrálny portál a pod.) alebo od oprávnených osôb (ako napríklad zákonných zástupcov dotknutej osoby a pod.).

Spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. pri svojich podnikateľských aktivitách spolupracuje s viacerými sprostredkovateľmi, ktorí pri výkone svojej činnosti v zmysle príslušnej zmluvy spracúvajú osobné údaje v mene spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o.

Ide najmä o podriadených finančných agentov, ktorí vykonávajú pre spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. finančné sprostredkovanie v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z.

Spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. využíva len sprostredkovateľov, ktorí vyhlásili, že prijali primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky Legislatívy o ochrane osobných údajov a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. Spracúvanie sprostredkovateľom sa riadi osobitnou zmluvou, ktorá zaväzuje sprostredkovateľa voči prevádzkovateľovi a obsahuje náležitosti v zmysle Nariadenia GDPR.

V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe, ak nie je splnená niektorá z podmienok pre upustenie od oznamovacej povinnosti.

Spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. nezamýšľa prenášať osobné údaje dotknutých osôb             do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

 

V.

Účely spracúvania osobných údajov v spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o. a právne základy spracúvania

Je v záujme spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o. spracúvať osobné údaje dotknutých osôb iba na konkrétny a aktuálny účel.

Spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. primárne spracúva osobné údaje, pretože je to potrebné pre splnenie jej zákonnej povinnosti (najmä vo vzťahu k zákonu č. 186/2009 Z.z.) ako prevádzkovateľa alebo na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

Spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. taktiež spracúva určité osobné údaje dotknutých osôb, nakoľko toto spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje ako prevádzkovateľ.

Pri výkone finančného sprostredkovania spracúva spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. osobné údaje týkajúce sa finančného sprostredkovania v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. bez súhlasu klienta.

Súhlas dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov vyžaduje spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. v adekvátnych prípadoch, ak si to povaha spracúvania vyžaduje.

Spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. spracúva osobné údaje pre dosiahnutie rôznych účelov spracúvania osobných údajov na základe rôznych právnych základov v rámci svojich informačných systémoch.

Bližšie informácie o jednotlivých informačných systémov, účeloch spracúvania osobných údajov a právnych základoch spracúvania je možné nájsť v „Evidencii informačných systémov spoločnosti Respect Slovakia, s.ro.“  na internetovej stránke www.respect-slovakia.sk. Na základe požiadania dotknutej osobe jej tieto budú poskytnuté písomne.

VI.

Spracúvané osobné údaje

Spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. spracúva len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebuje predovšetkým na výkon svojej podnikateľskej činnosti, pre plnenie svojich zákonných a zmluvných povinností a pre ochranu svojich oprávnených záujmov.

Spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. dbá na to, aby o dotknutej osobe spracúvala len taký rozsah osobných údajov, ktorý je nevyhnutný pre naplnenie účelu príslušného spracúvania.

Túto zásadu minimalizácie spracúvania uplatňuje aj v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré sú spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o. poskytnuté na základe súhlasu dotknutej osoby.

 

 VII.

Doba uchovávania osobných údajov

Spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. uchováva osobné údaje dotknutých osôb po rôzne dlhú dobu, ktorá závisí od dôvodu a účelu ich spracúvania. Vo všeobecnosti platí, že spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. spracúva osobné údaje:

 • po dobu vyžadovanú príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom, ak spracúva osobné údaje z dôvodu plnenia svojich zákonných povinností;
 • po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného zmluvou, či trvania predzmluvných vzťahov, ak spracúva osobné údaje z dôvodu plnenia zmluvy;
 • po dobu trvania oprávneného záujmu, ktorý sleduje spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o., ak je spracúvanie osobných údajov na tento účel nevyhnutné;
 • po dobu výslovne uvedenú v súhlase alebo do jeho odvolania, ak spracúva osobné údaje na základe súhlasu.

 

S cieľom zabezpečiť, aby sa osobné údaje neuchovávali dlhšie, než je to nevyhnutné, spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. stanovila lehoty na vymazanie alebo pravidelné preskúmanie osobných údajov. Osobné údaje je možné spracúvať iba po dobu, pokiaľ pretrváva účel ich spracúvania. Po tejto dobe sa osobné údaje bezodkladne zlikvidujú v súlade s príslušnými internými predpismi a dokumentmi spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o. Konkrétne doby uchovávania jednotlivých údajov sú uvedené v príslušných interných predpisoch a dokumentoch spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o. (napr. Registratúrny poriadok spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o.). Dotknutá osoba môže spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o. resp. Zodpovednej osoby kedykoľvek adresovať žiadosť o uvedenie, ako dlho budú jej osobné údaje uchovávané.

Po uplynutí príslušnej vyššie uvedenej doby je spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutej osoby len na zlučiteľné účely alebo                         na špeciálne účely, akými sú napríklad archivácia alebo štatistika.

 

VIII.

Práva dotknutých osôb

Spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. považuje za dôležité, aby každá dotknutá osoba mala kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a aby osobné údaje boli spracúvané zákonne.                  Je v záujme spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o. umožniť dotknutým osobám čo možno najjednoduchší výkon ich práv v súvislosti s ochranu osobných údajov. V prípade, ak chce dotknutá osoba uplatniť niektoré zo svojich práv, môže tak urobiť elektronicky na e-mailovú adresu: j.kustanova@respect-slovakia.sk, poštou zaslaním písomného dopytu adresova-ného „do rúk zodpovednej osoby“ na adresu: Respect Slovakia, s.r.o., Ing. Janette Kuštánová, Valova 38, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, telefonicky na telefónnom čísle: + 421 905 249 263 alebo + 421 33 7741 847, alebo aj osobne v sídle spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o. so žiadosťou o stretnutie so zodpovednou osobou.

 

Dotknutá osoba má právo požadovať od spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o. prístup                           k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a právo na ich prenosnosť. Dotknutá osoba má tiež právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

 

A) Právo na prístup

 

Dotknutá osoba má právo získať od spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o. potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Dotknutá osoba má zároveň právo získať kópiu spracúvaných osobných údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z článku 15 Nariadenia GDPR, ako napríklad: účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, dobu uchovávania osobných údajov atď.

 

B) Právo na opravu

 

Je v záujme spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o. spracúvať o dotknutej osobe len aktuálne osobné údaje, a preto žiadame dotknuté osoby, aby aktívne využívali svoje právo na doplnenie neúplných osobných údajov a na opravu nesprávnych osobných údajov.

 

C) Právo na vymazanie

 

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť, aby spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o.                  bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený niektorý z dôvodov článku 17 Nariadenia GDPR. Dôvodom výmazu môže                         byť napríklad, ak dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, alebo ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a podobne.

 

D) Právo na obmedzenie spracúvania

 

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť, aby spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. obmedzila spracúvanie osobných údajov, ak nastane niektorý z prípadov uvedených v článku 18 Nariadenia GDPR. K obmedzenie dôjde napríklad ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov (a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o. overiť správnosť osobných údajov) alebo ak spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia.

 

E) Právo na prenosnosť údajov

 

Ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami a právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby alebo plnenie zmluvy, má dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o., v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. V prípade záujmu dotknutej osoby a pokiaľ to je technicky možné, spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. prenesie príslušné osobné údaje priamo k inému prevádzkovateľovi.

 

F) Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ, vrátane namietania proti na to nadväzujúcemu prípadnému profilovaniu. Spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o., ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. Spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. aktuálne nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

 

G) Právo podať sťažnosť

 

Ak má dotknutá osoba podozrenie, že spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. spracúva osobné údaje nezákonne, je oprávnená podať sťažnosť dozornému orgánu.                     Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom nasledovný orgán:

Úrad na ochranu osobných údajov SR

sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika

telefónne číslo: +421 /2/ 3231 3214

web: www.dataprotection.gov.sk

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

H) Právo odvolať súhlas

 

Za príslušným účelom spracúvania osobných údajov vyžaduje spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. od dotknutej osoby súhlas so spracúvaním jej osobných údajov, ktorý je jasným prejavom vôle a je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. V prípade, ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel, má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Takéto odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť vykonaného spracúvania.

 

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18 Nariadenia GDPR, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

Spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. bez zbytočného odkladu poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti dotknutej osoby podľa tohto článku, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže                   v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. informuje o každom takomto predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

Ak spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy.

Všetky opatrenia prijaté podľa článkov 15 až 22 a článku 34 Nariadenia GDPR sa poskytujú bezplatne.

 

IX.

Záverečné ustanovenia

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov prosíme dotknuté osoby, aby zodpovednú osobu kontaktovali takou formou, ktorá dotknutej osobe najviac vyhovuje.

Spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. je oprávnená zmeniť Politiku ochrany osobných údajov, a to najmä za účelom zapracovania legislatívnych zmien, aktualizácie účelov a prostried-kov spracúvania a podobne. Spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. prípadnou zmenou tejto Politiky ochrany osobných údajov neobmedzí práva dotknutej osoby, ktoré vyplývajú z Legislatívy o ochrane osobných údajov. Ak dôjde k úpravám Politiky ochrany osobných údajov, spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. tom dotknuté osoby vhodným spôsobom upovedomí.

V Piešťanoch dňa 24. 5. 2018

Ing. Eva Juristová       Milan Pobjecký      Ing. Dušan Guľáš

konatelia spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o.

 

Politiku súborov Cookies nájdete tu