Základné informácie pre klienta podľa ust. § 33 a nasl. zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“)

 

Samostatný finančný agent:

Respect Slovakia, s.r.o.,

so sídlom Valova 38, 921 01 Piešťany, IČO: 34 107 061,

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 529/T

(ďalej len „Respect Slovakia²)

 

zastúpený podriadeným finančným agentom:

Respect direct s. r. o.

so sídlom: Valova 38, 921 01 Piešťany, IČO: 54 994 535,

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 52761/T

(ďalej len „Respect direct“)

 

oznamuje klientovi v zmysle ust. § 33 a nasl. zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve nasledovné informácie:

 

 1. Spoločnosť Respect Slovakia vykonáva finančné sprostredkovanie v zmysle zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a je zapísaná ako samostatný finančný agent v registri vedenom Národnou bankou Slovenska v podregistri poistenia alebo zaistenia; v podregistri poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov; v podregistri prijímania vkladov; v podregistri starobného dôchodkového sporenia a v podregisti doplnkového dôchodkového sporenia pod registračným číslom 34938.

 

Spoločnosť Respect direct vykonáva finančné sprostredkovanie v zmysle zákona
o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a je zapísaná ako podriadený finančný agent v registri vedenom Národnou bankou Slovenska v podregistri poistenia alebo zaistenia pod registračným číslom 270374.

 

Register Národnej banky Slovenska je verejne prístupný na internetovej stránke Národnej banky Slovenska.    

 

2. Finančným sprostredkovaním podľa ust. § 2 ods. 1 a ods. 4 zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve je vykonávanie najmenej jednej z týchto činností:

a) predkladanie ponúk na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, uzavieranie zmluvy o poskytnutí finančnej služby a vykonávanie ďalších činností smerujúcich k uzavretiu alebo k zmene zmluvy o poskytnutí finančnej služby,

b) poskytovanie odbornej pomoci, informácií a odporúčaní klientovi na účely uzavretia, zmeny alebo ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby,

c) spolupráca pri správe zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak charakter finančnej služby takú spoluprácu umožňuje,

d) spolupráca pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi zo zmluvy
o poskytnutí finančnej služby, najmä v súvislosti s udalosťami rozhodujúcimi pre vznik takýchto nárokov, ak charakter finančnej služby takúto spoluprácu umožňuje,

e) v sektore poistenia alebo zaistenia zisťovanie, hodnotenie a spracovávanie analýz poistného rizika v súvislosti s ponúkanými poistnými produktmi.

 

          Pod zmluvou o poskytnutí finančnej služby je možné v sektore poistenia alebo zaistenie rozumieť najmä poistnú zmluvu.

 

 1. Spoločnosť Respect Slovakia vykonáva finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia na základe písomných zmlúv s viacerými poisťovňami, pričom tieto písomné zmluvy majú nevýhradnú povahu. Aktuálny zoznam poisťovní, s ktorými má spoločnosť Respect Slovakia uzatvorené písomné zmluvy v sektore poistenia alebo zaistenia, je uverejnený na internetovej stránke.

 

Spoločnosť Respect direct vykonáva finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia na základe písomnej zmluvy so spoločnosťou Respect Slovakia.

 

 1. Spoločnosť Respect Slovakia nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní
  a na hlasovacích právach v poisťovniach, s ktorými má uzatvorenú písomnú zmluvu.

 

Spoločnosť Respect direct nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní
a na hlasovacích právach v spoločnosti Respect Slovakia.

 

          Žiadna z poisťovní, s ktorými má spoločnosť Respect Slovakia uzatvorenú písomnú zmluvu a žiadna osoba ovládajúca tieto poisťovne nemá na základnom imaní
a na hlasovacích právach spoločnosti Respect Slovakia kvalifikovanú účasť.

 

Spoločnosť Respect Slovakia nemá na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti Respect direct kvalifikovanú účasť.

                   

Osoby ovládajúce poisťovňu PREMIUM Insurance Company Limited, so sídlom
Level 3, CF Business Centre, Triq Gort, St. Julian’s ST 3061, Maltská republika, register spoločností Maltskej republiky, Číslo zápisu: C 91171 (ďalej len „PREMIUM Insurance Company“) majú kvalifikovanú účasť na základnom imaní a na hlasovacích právach v spoločnosti Respect Slovakia. Spoločnosť Respect Slovakia má uzatvorenú s poisťovňou PREMIUM Insurance Company písomnú zmluvu.

 

Kvalifikovanou účasťou sa rozumie priamy alebo nepriamy podiel, ktorý predstavuje 10% alebo viac percent na základnom imaní alebo na hlasovacích právach vypočítaných podľa osobitného predpisu, alebo podiel, ktorý umožňuje vykonávať významný vplyv
na riadenie právnickej osoby. 

           

Spoločnosť Respect Slovakia a poisťovňa PREMIUM Insurance Company Limited sú významných spôsobom majetkovo a personálne prepojené. Takéto prepojenie spoločnosti Respect Slovakia a poisťovne PREMIUM Insurance Company je možné považovať
za potenciálny konflikt záujmov v zmysle ust. § 27 zákona o finančnom sprostredkovaní
a finančnom poradenstve.  

 

Spoločnosť Respect Slovakia nastavuje interné procesy výkonu svojej činnosti tak, aby vždy uprednostňovala záujmy klienta pred akýmikoľvek záujmami poisťovne PREMIUM Insurance Company alebo spoločnosti Respect Slovakia, dodržiavala mlčanlivosť, zabezpečovala rovnaké zaobchádzanie so všetkými klientmi a dodržiavala všeobecne záväzné právne predpisy tak, aby nedochádzalo k reálnemu konfliktu záujmov v zmysle ust. § 27 zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

 

Klient je oprávnený požadovať ďalšie informácie súvisiace s prepojením spoločnosti Respect Slovakia a poisťovne PREMIUM Insurance Company. Klient je oprávnený
pred uzatvorením poistnej zmluvy odmietnuť poskytovanie finančného sprostredkovania zo strany spoločnosti Respect Slovakia.

 

 1. Poistné riziko je nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k vzniku poistnej udalosti.

 

          Poistnou zmluvou sa poisťovňa zaväzuje poskytnúť v dojednanom rozsahu plnenie, ak nastane náhodná udalosť v poistnej zmluve bližšie označená a klient, ktorý s poisťovňou uzavrel poistnú zmluvu, je povinný platiť poistné. Poistná zmluva obsahuje najmä: 

 1. a) výšku poistnej sumy, v prípade poistenia osôb výšku zaručenej poistnej sumy,
 2. b) výšku poistného, jeho splatnosť a či ide o jedno rázové poistné alebo bežné poistné,
 3. c) poistnú dobu,
 4. d) údaj o tom, či je dohodnuté, že v prípade poistenia osôb sa bude oprávnená osoba podieľať na výnosoch poisťovne a akým spôsobom,
 5. e) práva a povinnosti poisťovne, poisteného a toho, kto s poisťovňou uzavrel poistnú zmluvu (klienta).

 

Obsahom poistnej zmluvy sú spravidla tiež informácie o rozsahu poistenia,
o rizikách na ktoré sa poistenie nevzťahuje (výluky z poistenia), o začiatku poistenia
a konci poistenia, o prípadných podmienkach zmeny poistenia a zániku poistenia,
o pravidlách platenia poistného, o spôsobe určenia výšky poistného plnenia, o spoluúčasti klienta, o postupe pri likvidácii poistnej udalosti, o poistnej sume a o definícii pojmov,
ktoré sú v poistnej zmluve používané.

 

Každá poistná zmluva zároveň definuje práva a povinnosti  klienta a zároveň práva a povinnosti poisťovne. Povinnosti uvedené v poistnej zmluve je klient povinný dodržiavať.

 

          Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy sú všeobecné poistné podmienky poisťovne, na ktoré sa poistná zmluva odvoláva a ktoré sú k nej pripojené alebo boli
pred uzavretím klientovi oznámené. Poistná zmluva môže obsahovať aj osobitné poistné podmienky, zmluvné dojednania, osobitné dojednania a rôzne povinné prílohy.

 

Osobitné zmluvné dojednania sú dojednania poistnej zmluvy, ktorými sa poistná zmluva v rámci svojich ustanovení odchyľuje od dojednaní uvedených vo všeobecných poistných podmienkach a osobitných poistných podmienkach alebo sa dojednáva rozsah poistenia nad rámec všeobecných poistných podmienok alebo osobitných poistných podmienok. Za osobitné zmluvné dojednania sa považujú aj doložky k poistnej zmluve.

 

          Právnym následkom uzavretia poistnej zmluvy medzi klientom a poisťovňou je vznik najmä nasledovných vzájomných práv a povinností: 

 1. Poisťovňa sa uzavretím poistnej zmluvy zaväzuje poskytnúť v dojednanom rozsahu plnenie, ak nastane náhodná udalosť v zmluve bližšie označená, s ktorou je spojený vznik povinnosti poisťovne plniť (poistná udalosť).
 2. Klient sa uzavretím poistnej zmluvy zaväzuje platiť poistné, a to za dohodnuté poistné obdobia (bežné poistné) alebo za celú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané (jednorazové poistné). Ak nebolo dohodnuté inak, je bežné poistné splatné prvého dňa poistného obdobia a jednorazové poistné dňom začiatku poistenia.
 3. Klient je povinný zachovávať povinnosti, ktoré boli dohodnuté v poistnej zmluve alebo ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, kde porušenie týchto povinností môže v určených prípadoch viesť až k zníženiu plnenia z poistnej zmluvy alebo zániku poistnej zmluvy.

                   

          Poistiť možno najmä:

 1. a) v rámci poistenia majetku majetok pre prípad jeho poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd, ktoré na ňom vzniknú,
 2. b) v rámci poistenia osôb fyzickú osobu pre prípad jej telesného poškodenia, smrti, dožitia sa určitého veku alebo pre prípad inej poistnej udalosti,
 3. c) v rámci poistenia zodpovednosti za škodu zodpovednosť za škodu vzniknutú
  na živote a zdraví alebo na veci, prípadne zodpovednosť za inú majetkovú škodu.

         

Rozsah každej poistnej zmluvy je individuálny a závisí od výberu konkrétneho poistného produktu.

 

Nesprávne alebo neúplné informácie poskytnuté pri uzatváraní poistnej zmluvy
zo strany klienta, ako aj nedodržanie podmienok poistenia uvedených v poistnej zmluve a povinností vyplývajúcich klientovi z poistnej zmluvy, môže mať za následok pri poistnej udalosti krátenie poistného plnenia alebo neposkytnutie poistného plnenia zo strany poisťovne, alebo až odstúpenie od poistnej zmluvy.

 

Poistnú zmluvu je možné zo strany klienta ukončiť jednostranne najmä výpoveďou tejto poistnej zmluvy. Presné podmienky výpovede poistne zmluvy zo strany klienta,
ako aj právne následky s ňou súvisiace, upravujú spravidla všeobecne záväzné právne predpisy alebo všeobecné poistné podmienky poistnej zmluvy. Všeobecné poistné podmienky upravujú aj ďalšie spôsoby ukončenia poistnej zmluvy.

 

Základná právna úprava Poistnej zmluve je obsiahnutá v ust. § 788 až 828a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v rámci nasledovných deviatich oddielov:

          Prvý oddiel: Poistná zmluva.

          Druhý oddiel: Uzavretie poistnej zmluvy.

          Tretí oddiel: Práva a povinnosti z poistenia.

          Štvrtý oddiel: Zánik poistenia.

          Piaty oddiel: Zmena poistenia.

          Šiesty oddiel: Poistenie majetku.

          Siedmy oddiel: Poistenie osôb.

          Osmy oddiel: Poistenie zodpovednosti za škodu.

          Deviaty oddiel: Poistenie právnej ochrany.

 

          Osobitné právne predpisy môžu ustanoviť ďalšie zákonné náležitosti poistnej zmluvy, a to v závislosti od poisťovaného rizika v rámci poistnej zmluvy.

 

          Poistná zmluva predstavuje neopakovateľný a jedinečný právny vzťah,
kde konkrétne práva a povinnosti klienta a poisťovne závisia vždy od konkrétnych dojednaní poistnej zmluvy. 

 

 1. Dohľad nad činnosťou poisťovne v zmysle zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“) vykonáva Národná banka Slovenska. Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti poisťovní, uloží podľa zákona o poisťovníctve primerané sankcie. Predmetom dohľadu Národnej banky Slovenska nie je rozhodovanie sporov medzi poisťovňou a klientom, pretože tieto spory rozhodujú príslušné súdy alebo rozhodca / rozhodcovský súd v zmysle zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 1. Ak dôjde prostredníctvom spoločnosti Respect Slovakia k uzavretiu poistnej zmluvy medzi klientom a poisťovňou, vzniká spoločnosti Respect Slovakia nárok na peňažné plnenie od poisťovne. V prípade, ak o to klient pred uzavretím poistnej zmluvy požiada, je spoločnosť Respect Slovakia povinná informovať klienta o výške tohto peňažného plnenia.

 

 1. V prípade, že medzi profesionálnym klientom a spoločnosťou Respect Slovakia nedôjde k uzatvoreniu zmluvy o zabezpečení služieb súvisiacich s finančným sprostredkovaním, spoločnosti Respect Slovakia pri výkone finančného sprostredkovania v sektore poistenia alebo zaistenia profesionálny klient neposkytuje žiadne poplatky
  a nehradí žiadne náklady súvisiace s poskytovanou finančnou službou.

           V prípade uzatvorenia zmluvy o zabezpečení služieb súvisiacich s finančným sprostredkovaním medzi profesionálnym klientom a spoločnosťou Respect Slovakia profesionálny klient uhrádza spoločnosti Respect Slovakia za vykonanie služieb súvisiacich s finančným sprostredkovaním odmenu vo výške 3,- euro (ak nie je na základe dohody profesionálneho klienta a spoločnosti Respect Slovakia v zmluve o zabezpečení služieb súvisiacich s finančným sprostredkovaním dohodnutá iná suma odmeny), kde táto odmena v sebe zahŕňa všetky poplatky a náklady, ktoré spoločnosti Respect Slovakia vzniknú v súvislosti s poskytovanou finančnou službou.   

      

 1. Sťažnosť na vykonávanie finančného sprostredkovania v sektore poistenia alebo zaistenia spoločnosťou Respect Slovakia môže klient podať písomne, ústne, faxom alebo elektronickou poštou na adresu spoločnosti Respect Slovakia. Okrem uvedených spôsobov môže klient podať sťažnosť vyplnením formulára na stránke. Sťažnosť by mala obsahovať údaje o sťažovateľovi (klientovi), predmet sťažnosti, teda to, proti komu sťažnosť smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ (klient) domáha
  a podpis sťažovateľa (klienta). Osobitným predpisom upravujúcim mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich z finančného sprostredkovania je zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okrem uvedeného je spor medzi klientom a finančným agentom tiež možné riešiť mimosúdne, prostredníctvom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z.
  o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

 

          V prípade nespokojnosti s riešením reklamácie alebo sťažnosti sa klient môže obrátiť aj na platformu alternatívneho riešenia sporov RSO (RSO = riešenie sporov online),
ktorá je dostupná online na tejto adrese:

 • https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-disputeresolution/index_sk.htm.

 

 1. Klient je v zmysle ust. § 33 ods. 11 zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve na požiadanie finančného agenta povinný potvrdiť prevzatie informácií uvedených v týchto základných informáciách pre neprofesionálneho klienta
  a v zázname.

 

 1. Ďalšie informácie ohľadom výkonu finančného sprostredkovania spoločnosťou Respect Slovakia je možné nájsť na respect-slovakia.sk.

 

Ďalšie informácie ohľadom výkonu finančného sprostredkovania spoločnosťou Respect Direct je možné nájsť na www.respect-direct.sk.

 

      V prípade potreby doplnenia ďalších informácií v súvislosti s výkonom finančného sprostredkovania nás prosím neváhajte kontaktovať.