Záplavy a povodne na Slovensku

Lukáš Ščehovič
18. júna 2024
164
povodne a záplavy na Slovensku, povodne v Bratislave, poistenie proti povodniam poistenie nehnuteľnosti

Čo je to povodeň

Povodeň je prirodzený hydrologický jav, pri ktorom dočasne dôjde k pretečeniu vodného toku cez jeho brehy. Tento jav spôsobuje rozsiahle zaplavenie územia, ktoré za normálnych okolností nie je pokryté vodou. Povodne môžu vzniknúť v dôsledku intenzívnych zrážok, rýchleho topenia snehu, preťaženia vodných nádrží alebo náhleho uvoľnenia vody z priehrad. Dôsledky povodní sú závažné, zahŕňajú poškodenie majetku, straty na životoch a negatívne dopady na životné prostredie.

Čo je to záplava

Záplava je špecifický typ povodne, pri ktorom voda pokryje veľké oblasti a naruší bežný život v postihnutých lokalitách. Záplavy sú často dôsledkom povodní, ale môžu byť spôsobené aj inými faktormi, ako sú prívalové dažde, tsunami alebo vysoké prílivy. Rovnako ako povodne, záplavy môžu spôsobiť veľké materiálne škody a ohroziť ľudské životy.

Najvýhodnejšie poistenie nehnuteľnosti a domácnosti online

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti
Výpočet ceny

Na základe príčiny vzniku rozlišujeme tri základné typy povodní:

Regionálne povodne – vznikajú v dôsledku dlhotrvajúcich zrážok na veľkom území alebo topenia snehu v povodiach. Zasahujú rozsiahle územia a trvajú niekoľko hodín až dní.

Prívalové povodne – spôsobené lokálnymi krátkotrvajúcimi intenzívnymi lejakmi, ktoré zasiahnu relatívne malé oblasti.

Bariérové povodne – vznikajú v dôsledku dočasného prirodzeného alebo umelého prehradenia toku.

Stupne povodňovej aktivity

Stupne povodňovej aktivity sa určujú podľa závažnosti a rozsahu povodňovej situácie. Na Slovensku sa tieto stupne delia na:

I. stupeň povodňovej aktivity (SPA) – vyhlásený pri zistení povodňovej situácie, ktorá môže ohroziť majetok a zdravie.

II. stupeň povodňovej aktivity (SPA) – vyhlásený pri priamom ohrození majetku a zdravia, kedy je potrebné prijať opatrenia na ich ochranu.

III. stupeň povodňovej aktivity (SPA) – vyhlásený pri mimoriadnej povodňovej situácii, kedy sú ohrozené ľudské životy a dochádza k veľkým škodám.

 

História povodní na Slovensku

Slovensko má bohatú históriu povodní, ktoré postihli rôzne regióny krajiny. Jedna z najstarších zaznamenaných povodní sa odohrala v roku 1813, keď katastrofálne záplavy zasiahli povodia riek Váh, Hron, Slaná a Poprad. Povodne spôsobili rozsiahle škody na majetku a stratili sa stovky životov. Historické záznamy a štúdie švédskeho vedca Görana Wahlenberga dokumentujú tieto udalosti a poskytujú cenné informácie o hydrologických a klimatologických podmienkach tej doby.

Okrem tejto historickej udalosti sa v 20. storočí odohrali ďalšie významné povodne. V roku 1954 bola Banská Bystrica zasiahnutá rozsiahlymi záplavami, keď sa rieka Hron vyliala zo svojich brehov. Táto povodeň spôsobila obrovské škody na infraštruktúre mesta, zničila domy, cesty a mosty. Záplavy zaplavili celé mestské štvrte, pričom mnohí obyvatelia museli byť evakuovaní. Banská Bystrica sa zotavovala z následkov tejto katastrofy niekoľko rokov.

Podobne významná bola povodeň na Dunaji v Bratislave v roku 1965, ktorá spôsobila veľké materiálne škody a vyžiadala si aj ľudské obete. Dunaj sa vylial a zaplavil mestské časti, čo viedlo k nutnosti posilnenia protipovodňových opatrení v hlavnom meste. Tieto udalosti viedli k zavedeniu moderných protipovodňových opatrení a systému varovania, ktoré majú za cieľ minimalizovať riziko a škody spôsobené povodňami v budúcnosti.

 

Najväčšia povodeň na Slovensku

Jedna z najväčších povodní na Slovensku sa odohrala v auguste 1813. Podľa historických záznamov v povodí rieky Váh zahynulo 287 ľudí a škody dosiahli 4 638 899 florénov (Ak by sme túto sumu prepočítali na dnešné eurá, vychádza to približne na 295 729 811 eur). Táto povodeň bola spôsobená kombináciou intenzívnych dažďov a nasýtenia pôdy vodou z predchádzajúcich zrážok. Škody boli obrovské a postihnuté oblasti sa zotavovali niekoľko rokov.

 

Najväčšie povodne vo svete

Historické záznamy dokumentujú aj mnoho veľkých povodní na celom svete. Napríklad povodeň v Číne v roku 1931 je považovaná za jednu z najväčších prírodných katastrof, keď zomrelo približne 1 až 4 milióny ľudí. V roku 1887 zasiahla rieka Žltá rieka (Huang He) v Číne, pričom si vyžiadala okolo 900 000 obetí. Povodne v Európe, ako napríklad povodeň na Dunaji v roku 2002, tiež spôsobili obrovské materiálne škody a ľudské straty.

 

Ochrana pred povodňami

Ochrana pred povodňami zahŕňa širokú škálu opatrení, ktoré majú za cieľ minimalizovať škody spôsobené povodňami. Patria sem preventívne opatrenia ako budovanie protipovodňových hrádzí, zlepšovanie kanalizačných systémov a údržba vodných tokov. Okrem toho sú dôležité aj informačné a výstražné systémy, ktoré umožňujú včasné varovanie obyvateľstva pred hroziacimi povodňami. Spolupráca medzi miestnymi, regionálnymi a národnými orgánmi je kľúčová pre efektívnu ochranu pred povodňami.

Najdôležitejšiu ochranou pred povodňami je kvalitné poistenie nehnuteľnosti a domácnosti, ktoré kryje toto riziko v poistných podmienkach, poistenie si môžete vypočítať rýchlo a jednoducho v našej online kalkulačke.

Najvýhodnejšie poistenie nehnuteľnosti a domácnosti online

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti
Výpočet ceny

Povodeň či záplava. Ktorá poisťovňa nám preplatí škody na majetku a čo by sme mali vedieť pred uzatvorením zmluvy?

Pri výbere poisťovne, ktorá preplatí škody spôsobené povodňou alebo záplavou, je dôležité preštudovať podmienky jednotlivých poistných zmlúv. Poisťovne ako Allianz, ČSOB a Generali majú rôzne podmienky týkajúce sa krytia škôd spôsobených povodňami. Faktory ako lokalita, frekvencia minulých povodní a existujúce ochranné opatrenia ovplyvňujú poistné podmienky a výšku náhrad. Je vhodné konzultovať s odborníkom na poistenie, aby ste si zabezpečili adekvátne krytie. Môžete sa obrátiť na našich poistných špecialistov na call centre +421 950 105 037 .

Allianz

Poisťovňa sa nepýta pred uzatvorením zmluvy na počet škôd a nepoužíva povodňové mapy.

Ak škody spôsobila povodeň s menším ako 10-ročným maximálnym prietokom vody, tak poisťovňa neposkytne plnenie.

Generali

Poisťovňa zisťuje počet škôd za posledných 10 rokov. Ak ich bolo menej ako štyri, riziko je poistiteľné bez prirážky.

Poisťovňa neposkytne plnenie, ak počet škôd prekročil 4 za posledných 10 rokov alebo ak škoda nastala do 10 dní po uzavretí poistenia (tzv. čakacia lehota).

Komunálna poisťovňa

V prípade, že v posledných 5 rokoch došlo k povodni alebo záplave aspoň dvakrát, poisťovňa môže znížiť poistné plnenie o 80 %, čo znamená, že klient dostane len 20 % z poistnej udalosti a na poistnej zmluve sa aplikuje prirážka 50 %.

Poisťovňa neposkytne plnenie, ak škoda vznikne v dôsledku povodne alebo záplavy do 10 dní od uzavretia poistenia.

Kooperativa

Ak poistený zažil tretiu alebo ďalšiu poistnú udalosť spôsobenú povodňou alebo záplavou, a od poslednej udalosti neuplynuli viac ako 2 roky, poisťovňa vyplatí pri ďalších poistných udalostiach len 80 % z výšky škody.

Ak  škoda vznikne v dôsledku povodne alebo záplavy do 10 dní od uzavretia poistenia poisťovňa neposkytne plnenie.

Colonnade

Ak bola nehnuteľnosť zasiahnutá záplavou alebo povodňou aspoň raz za posledných 10 rokov, riziko je poistiteľné, ale s vysokou prirážkou.

Ak škody spôsobila povodeň s menším ako 10-ročným maximálnym prietokom vody poisťovňa neposkytne plnenie.

Union

Poisťovňa zisťuje počet povodní alebo záplav za posledných 10 rokov, pričom prirážka na cene sa uplatňuje za jednu alebo viac škôd.

Ak je prietok vody menší ako 10-ročný maximálny prietok podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu, tak poisťovňa neposkytne plnenie.

ČSOB

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v povodňovej zóne nie je krytá proti povodniam a záplavám.

Poisťovňa nevyplatí náhradu škody, ak sa nehnuteľnosť nachádza do 200 metrov od riečneho brehu alebo jej nadmorská výška nie je vyššia ako 3 metre nad úrovňou rieky. Povodňová oblasť zahŕňa celé povodie rieky v katastrálnom území obce, ak je uvedená. Za rieky sa považujú: Bebrava od Nadlíc, Bodrog, Bodva od Janíka, Dunaj, Dunajec, Hnilec od Jakloviec, Hornád od Spišských Vlachov, Hron od Podbrezovej, Ipeľ od Holiše, Kysuca od Čadce, Laborec od Humenného, Latorica, Morava, Myjava od Šaštín-Stráže, Nitra od Chalmovej, Ondava od Stropkova, Orava od priehrady, Poprad od Kežmarku, Rimava od Rimavskej Soboty, Slaná od Čoltova, Slatina od Môťovej, Tisa, Topľa od Bardejova, Torysa od Prešova, Turiec od Príboviec, Uh, Váh od Liptovského Hrádku, Žitava od Vrábeľ. Miesto poistenia s protipovodňovou ochranou nie je považované za povodňovú oblasť.

Wüstenrot

Ak bola nehnuteľnosť zasiahnutá povodňou alebo záplavou aspoň raz za posledných 10 rokov, je možné ju poistiť, avšak s prirážkou 300 %.

UNIQA

Poisťovňa využíva tarifné povodňové zóny, ktoré sú automaticky určené na základe adresy miesta poistenia

1. zóna – najnižší stupeň rizika povodní a záplav,

2. a 3. zóna – vyšší stupeň rizika povodní a záplav,

4. zóna – najvyšší stupeň rizika povodní a záplav. Poistenie je možné, ale povodeň a záplava sú automaticky vylúčené.

Za škody, ktoré vzniknú do 10 dní od uzavretia poistenia (tzv. čakacia lehota) poisťovňa neposkytne plnenie za škody

Čo robiť pri zaplavení domu

Pri zaplavení domu je dôležité okamžite konať, aby ste minimalizovali škody a zaistili bezpečnosť:

Zachovať pokoj – Snažte sa zachovať pokoj a postupovať systematicky.

Vypnúť elektrinu a plyn – Ak je to bezpečné, vypnite hlavný prívod elektriny a plynu, aby ste predišli nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom alebo výbuchu.

Evakuovať sa – Ak je to potrebné, evakuujte sa na vyššie položené miesta a kontaktujte záchranné zložky.

Ochrana cenností – Ak máte čas, presuňte cenné veci na vyššie poschodia alebo ich aspoň zabezpečte pred poškodením.

Informovať poisťovňu – Ihneď po zaplavení informujte svoju poisťovňu o škode a pripravte sa na zdokumentovanie poškodenia.

Najvýhodnejšie poistenie nehnuteľnosti a domácnosti online

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti
Výpočet ceny

Kde hrozia povodne

Na Slovensku hrozia povodne najmä v oblastiach s hustou sieťou riek a potokov, ako sú povodia riek Váh, Dunaj, Hron, Hornád a Poprad. Tieto oblasti sú náchylnejšie na povodne kvôli ich geografickým a klimatickým podmienkam. Povodne môžu byť spôsobené intenzívnymi zrážkami, topením snehu alebo náhlym vypustením vodných nádrží.

Záplavové oblasti

Záplavové oblasti sú územia, ktoré sú pravidelne alebo príležitostne zaplavované. Tieto oblasti sú identifikované na základe historických povodňových udalostí a hydrologických štúdií. Identifikácia záplavových oblastí je dôležitá pre plánovanie a implementáciu preventívnych opatrení.

Mapa záplavových oblastí

Mapy záplavových oblastí poskytujú vizuálny prehľad o územiach, ktoré sú náchylné na povodne. Tieto mapy sú vypracovávané na základe historických údajov a hydrologických modelov a slúžia ako dôležitý nástroj pre plánovanie urbanizácie, stavebných činností a ochranných opatrení.

Mapu záplavových oblasti nájdete tu

Povodne v Bratislave

Bratislava, hlavné mesto Slovenska, je ohrozená povodňami najmä kvôli svojej polohe pri rieke Dunaj. Historické povodne na Dunaji, ako napríklad povodeň v roku 1954, spôsobili rozsiahle škody v meste. V súčasnosti sú v Bratislave implementované viaceré protipovodňové opatrenia, vrátane výstavby ochranných hrádzí a modernizácie kanalizačného systému, ktoré pomáhajú minimalizovať riziko povodní a ochraňovať obyvateľstvo a majetok.

**článok ma iba informatívny charakter, vychádzali sme z uvedených zdrojov informácií

Zdroje informácií:

www.enviroportal.sk

www.svp.sk

www.shmu.sk

www.minzp.sk

VPP spomenutých poisťovni

Zdieľať článok:
Podobné články