Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti 2024

Lukáš Ščehovič
4. augusta 2023
809
Dom, poistenie domu, daň z nerhnutelnosti

Nadobudli ste v roku 2023 byt, nebytový priestor, pozemok alebo stavbu? Zo zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 582/2004 Z. z., Vám prináleží zdaňovacia povinnosť. Daň z nehnuteľnosti sa platí v aktuálnom roku, teda najbližšie v roku 2024, za rok 2024.

Kedy vzniká daňová povinnosť k nehnuteľnosti?

Pokiaľ sa v priebehu roka 2023 stanete vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, vznikne Vám automaticky povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. Vznik daňovej povinnosti musíte oznámiť správcovi dane do 31. januára 2024.

Ak máte záujem o oslobodenie alebo zníženie dane z bytu alebo domu, rovnako je potrebné podať žiadosť do 31. januára 2024. Ak tento deň pripadne na víkend, posledný deň na splnenie daňovej povinnosti je najbližší pracovný deň.

Pre vyrubenie dane sa zohľadňuje stav nehnuteľnosti ku dňu 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia, t. j. k 1. januáru 2024, musíte byť vlastníkom nehnuteľnosti, ktorú ste nadobudli v priebehu roku 2023. Na zmeny, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia a sú rozhodujúce pre daňovú povinnosť, sa neprihliada.

Vypočítanú daň za byt alebo dom stanovuje správca dane, t. j. mesto alebo obec, kde ste nehnuteľnosť nadobudli. Vám ako daňovníkovi následne správca doručí rozhodnutie o vyrubenej dani, ktoré obsahuje číslo účtu a označenie spôsobu platby dane.

V nasledujúcich zdaňovacích obdobiach už nie je potrebné z Vašej strany opätovne podávať daňové priznanie k tej istej nehnuteľnosti, správca dane Vám rozhodnutie o vyrubenej dani doručí automaticky.

Pokiaľ sa stanete vlastníkom nehnuteľnosti dedením, resp. vydražením počas zdaňovacieho obdobia, do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti ste povinný podať čiastkové daňové priznanie.

V prípade nedodržania riadneho termínu na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti, Vám môže správca dane uložiť pokutu najviac do výšky vyrubenej dane. Minimálna pokuta predstavuje 5 eur, maximálne však 3 000 eur.

Kedy zaniká daňová povinnosť k nehnuteľnosti?

V prípade, že v priebehu roku 2023 predáte byt alebo ukončíte prenájom nehnuteľnosti, daňová povinnosť Vám zaniká k 31. decembru. Zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti, ste povinný oznámiť správcovi dane najneskôr k 31. januáru 2024. V prípade, že dôjde k zániku Vášho vlastníctva, správy, nájmu alebo užívania nehnuteľnosti, ste povinný o tom informovať mesto, resp. obec.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti 2024 tlačivo

Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávate príslušnému správcovi dane, t. j. mestu alebo obci v závislosti od miesta, kde sa nachádza konkrétna nehnuteľnosť. Daň za dom, resp. daň za byt podávate na predpísanom tlačive, ktoré je spoločné aj pre fyzické aj pre právnické osoby.

Formulár s názvom Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, nájdete na stránkach správcu dane, t. j. na webových stránkach mesta alebo obce. Tlačivo si zároveň môžete stiahnuť aj na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky alebo tuto na našom webe nižšie nájdete editovateľný vzor tlačiva.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti 2023 tlačivo

Riadne vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať na mestskom alebo obecnom úrade osobne alebo prostredníctvom zástupcu, a to buď poštou alebo elektronicky.

Podanie elektronicky

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti vyplnený vzor rok 2024

Návod ako vyplniť daňové priznanie z nehnuteľnosti

Aké dokumenty je potrebné dodať správcovi dane?

K podaniu daňového priznania je potrebný občiansky preukaz a vyplnené tlačivo.

Ako prílohy k daňovému priznaniu prikladáte nasledovné dokumenty:

  • rozhodnutie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností zo Katastrálneho úradu (ďalej len KÚ) alebo kópiu listu vlastníctva, poprípade nájomnú zmluvu, kópiu Kúpno-predajnej zmluvy, Darovacej zmluvy, alebo iný doklad o prevode registrovaný KÚ
  • pre ťažko zdravotne postihnutých občanov, kópiu preukazu ŤZP (ŤZP/S)
  • v prípade spoluvlastníkov nehnuteľností, Dohodu spoluvlastníkov o určení zástupcu

Kedy sa platí daň z nehnuteľnosti

Správca dane, t. j. príslušné mesto alebo obec, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza, Vám zašle výmer za príslušné zdaňovacie obdobie s uvedením výšky dane štandardne do 15. mája. Vyrubenú daň ste povinný zaplatiť do 15 dní, odo dňa nadobudnutia právoplatného rozhodnutia.

Kedy sa neplatí daň z nehnuteľnosti

Výška úľavy alebo oslobodenie od platenia dane sa môže medzi rôznymi mestami a obcami líšiť. Odporúčame Vám nespoliehať sa na rady od rodiny alebo známych z iných miest, nakoľko miestne pravidlá sa môžu od seba líšiť. Všetky potrebné informácie o daniach nájdete na internetovej stránke konkrétneho mesta alebo obce, resp. sa môžete priamo obrátiť na mestský alebo obecný úrad.

Úľavu na dani, Vám môže mesto či obec poskytnúť z nasledovných dôvodov:

  1. Vek – Zákon stanovuje zníženie dane alebo oslobodenie od platenia dane na vekovú hranicu 62 rokov.  Táto hranica môže byť zároveň meniteľná. V rôznych mestách alebo obciach môže byť úľava z dane poskytovaná od rôznych vekových hraníc
  2. získania preukazu ŤZP, alebo ŤZP/S (so sprievodcom)
  3. poberanie dávok hmotnej núdze
  4. iné dôvody
Zdieľať článok: